Regulamin II FFMDO

Do pobrania: regulamin w PDF

Zobacz również: politykę prywatności

REGULAMIN
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
Forum Fizyków Medycznych Diagnostyki Obrazowej

(„Regulamin”)

§ 1

1. Regulamin dotyczy II Forum Fizyków Medycznych Diagnostyki Obrazowej, zwanego dalej Wydarzeniem, które odbędzie się 17-18 maja 2024 roku

2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wzięcie udziału w Wydarzeniu i wstęp do budynków oraz na teren, gdzie odbywa się Wydarzenie (ust. 4 poniżej) jest równoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu.

3. Szczegółowe informacje o Wydarzeniu i programie znajdują się na stronie internetowej Wydarzenia:
www.ffmdo.pl

4. Wydarzenie odbywa się w:
Kolumna Park, Przygoń ul. Hotelowa 1, 95-082 Przygoń

5. W trakcie Wydarzenia Uczestnikom przedstawione zostaną przygotowane dla nich formy aktywności, które będą określone odrębnym programem.

6. Program, o którym mowa w pkt. 5 zostanie zamieszczony na stronie internetowej Wydarzenia: www.ffmdo.pl

 

§ 2

Rejestracja udziału w Wydarzeniu

1. Uczestnikiem Wydarzenia jest każda osoba, która bierze udział w Wydarzeniu, akceptuje jego regulamin i regulamin miejsc, w których odbywają się aktywności Wydarzenia.

2. Udział w Wydarzeniu jest możliwy na podstawie wcześniejszej rejestracji oraz dokonania opłaty rejestracyjnej. 

3. Uczestnictwo w aktywnościach wymagających wcześniejszej rejestracji nie jest możliwe bez jej dokonania, z zastrzeżeniem sytuacji rezygnacji z uczestnictwa przez zarejestrowanego Uczestnika.

4. Rejestracja odbywa się przez podanie danych zawartych w formularzu znajdującym się na stronie internetowej Wydarzenia.

5. Rejestracja rozpocznie się dn. 05.02.2024 r. o godz. 12.00 i będzie trwała do wyczerpania miejsc.
Rejestracja podzielona jest na etapy: wczesna: 05.02.2024 r. – 14.03.2024 r.
Rejestracja późna 15.03.2024 r.- 30.04.2024 r. 

6. Cennik wydarzenia:

  Wczesna rejestracja
(05.02.2024-14.03.2024)
Późna rejestracja
(15.03.2024-30.04.2024)
Uczestnictwo z 1 noclegiem 17-18.05.2024 600 700
Uczestnictwo z 2 noclegami 16-18.05.2024 850 950
Uczestnictwo bez noclegu 400 500
Przedstawiciel handlowy
(uczestnictwo w dniu 17.05.2024 + 1 nocleg)
1000 1100

 

7. Kolacja w dniu 17.05.2024 r. oddzielnie płatna, uczestnik jest zobowiązany w formularzu rejestracyjnym zaznaczyć chęć uczestnictwa w kolacji i uiścić opłatę, za udział w kolacji w cenie 100 zł.

8. Nieopłacenie w ciągu 7 dni opłaty rejestracyjnej będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Wydarzeniu.

9. Rezygnacja z udziału w Wydarzeniu przez Uczestnika możliwa jest w każdym momencie poprzez wysłanie maila z rezygnacją na adres: kontakt@ffmdo.pl. W przypadku dokonania opłaty zgodnej z §2 pkt. 6 i pkt. 7 Regulaminu i rezygnacji z udziału w Wydarzeniu po dniu 31.03.2024 w/w opłata nie podlega zwrotowi.

10. Dane do faktury, uczestnik jest zobowiązany podać w formularzu rejestracyjnym.

 

§ 3

Zasady udziału w Wydarzeniu

1. Uczestnicy akceptują ustalone reguły przebiegu Wydarzenia oraz jego program oraz zobowiązują się nie wpływać na jego zmianę i nie zakłócać przebiegu Wydarzenia.

2. Przed wejściem na Wydarzenie uczestnik zobowiązany jest wziąć udział w czynnościach związanych z potwierdzeniem wcześniejszej rejestracji.

3. Obowiązek dokonania wpłaty po rejestracji w ciągu 7 dni od momentu potwierdzającego rejestrację, (mail z informacjami dotyczącymi płatności).

4. W Wydarzeniu mogą brać udział osoby pełnoletnie, zarejestrowane przez formularz znajdujący się na stronie Wydarzenia.

5. Planuje się przeprowadzenie fotorelacji z Wydarzenia dla celów dokumentacyjnych (np. raportów i sprawozdań), informacyjnych (dostępnych na stronie internetowej Wydarzenia i innych stronach internetowych wydarzenia z informacją o Wydarzeniu i jego przebiegu), promocyjnych (np. na stronie internetowej Wydarzenia, profilu wydarzenia w mediach społecznościowych) i archiwizacji (w zakresie nagrań i fotorelacji).

6 . Uczestnik biorąc udział w Wydarzeniu, wyraża zgodę na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku w celach wskazanych w ust 5 powyżej, bez prawa do wynagrodzenia z powyższego tytułu. Zgoda obejmuje rozpowszechnianie przez organizatora Wydarzenia wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w Wydarzeniu poprzez: utrwalanie, zwielokrotnianie przy użyciu wszelkich technik, rozpowszechnianie, korzystanie, wprowadzenie do obrotu, użyczenie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, publiczne udostępnianie, archiwizację, w tym w szczególności na stronie internetowej, na profilu w mediach społecznościowych.

 

§ 4

Zmiana Regulaminu

1. Regulamin jest udostępniony uczestnikom na stronie internetowej: www.ffmdo.pl oraz bezpośrednio w formularzu rejestracyjnym – w wersji umożliwiającej jego pobranie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności z powodu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa i konieczności dostosowania Regulaminu do tej zmiany, zmiany programu Wydarzenia, zwiększenia środków bezpieczeństwa towarzyszących Wydarzeniu.

3. Zmiana regulaminu wejdzie w życie z chwilą jego publikacji na stronie internetowej Wydarzenia.

 

§ 5

Zasady bezpieczeństwa

1. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i p.poż obowiązujących na terenie obiektów, w których organizowane jest Wydarzenie (w tym aktywności przewidziane Programem Wydarzenia) oraz stosować się w tym zakresie do poleceń wydawanych przez personel Wydarzenia lub służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek zgodnie zasadami bezpieczeństwa określonymi w Regulaminie obiektu, w którym organizowane jest Wydarzenie.

 

§ 6

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Organizator informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Techników Elektroradiologii E-mail: pste@pste.pl, ul. Gen. Jerzego Ziętka 15/11, 41-940 Piekary Śląskie.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: rejestracji i udziału II Forum Fizyków Medycznych Diagnostyki Obrazowej.

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale w odniesieniu do danych, o których mowa w ust. 3 – konieczne do zawarcia umowy i uczestnictwa w Wydarzeniu.

4. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym nie będą udostępniane osobom trzecim. Pani/Pana dana osobowa w postaci wizerunku może zostać utrwalona na zdjęciach lub filmach z Wydarzenia i przetwarzana na stronach internetowych Wydarzenia oraz profilach Wydarzenia na portalach społecznościowych w sposób umożliwiający dostęp osób trzecich, na cele związane z promocją Wydarzenia w tym na potrzeby relacji z wydarzenia.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty zapewniające wsparcie informatyczne w organizacji wydarzenia – w tym podmiot dostarczający oprogramowanie służące rejestracji na wydarzenie.

7. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym będą przetwarzane do czasu zakończenia Wydarzenia, a następnie przez czas przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z uczestnictwa w Wydarzeniu. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w ramach relacji z wydarzenia na stronach internetowych oraz profilach w portalach społecznościowych do czasu wycofania zgody na przetwarzanie wizerunku.

8. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: pste@pste.pl.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.


§ 7

Postanowienia końcowe

1. FFMDO zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia, zmiany jego programu i formuły. O odwołaniu wydarzenia ogłosi na stronie internetowej Wydarzenia, o której mowa w §1 ust. 3. Organizator nie będzie wobec Uczestników zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania
z tego tytułu, ani do zwrotu kosztów poniesionych celem uczestnictwa w Wydarzeniu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.